The House
March 7, 2018

Igor Igor Zolotovitsky
OlyaKristina Babushkina
UlianaPaulina Andreyeva
Valentina NikolaevnaAlla Pokrovskaya
Anatoly VasilievichVladimir Krasnov
Igor's grandmotherAlla Pokrovskaya
Igor's grandfatherVladimir Krasnov
MikhailEduard Chekmazov
SavyolovStanislav Duzhnikov
Third friendYury Kravets
Fourth friendSergey Belyaev
Fifth friendOleg Topolyanskiy
VetrovaNatalia Rogozhkina