Renata Litvinova
Main Stage, 19:00
Featured:
Renata Litvinova, Kirill Trubetskoy, Yury Chursin, Pavel Tabakov, Sofiya Ernst and others