ARTISTIC DIRECTOR SERGEI ZHENOVACH
Nikolai Gogol
Absolutely improbable event intwo acts
Main Stage, 19:00
Featured:
Irina Pegova, Svetlana Kolpakova, Evgeniya Dobrovol'skaya, Stanislav Duzhnikov, Yury Stoyanov and others