Alexander Ostrovsky
Comedy
Main Stage, 19:00
Featured:
Alexander Molochnikov, Evgeniya Dobrovol'skaya, Natalia Tenyakova, Dmitry Nazarov, Avangard Leontyev