Yury Olesha
Main Stage, 19:00
Featured:
Mikhail Porechenkov, Artyom Volobuev, Sofiya Raizman, Aleksey Krasnyonkov, Avangard Leontyev and others