Sergey Klychkov
Small Stage, 19:00
Featured:
Valery Zazulin, Dmitry Sumin, Nikolay Salnikov, Nadezhda Zharycheva, Xeniya Teplova and others