||


Opening night: June 13, 2023
Ticket price range: 750 rub.
designer
Sergey Ryabov
choreographer
Mikhail Kolegov