|The Mowgli Generation|


Running time: 2 h 30 m, with one intermission
Ticket price range: 15007500 rub.
director
Konstantin Khabenskiy, Rostislav Lavrentiev, Alexandra Krechetova
designer
Nikolai Simonov, Olga Polikarpova, Ivan Vinogradov, Sergey Gorodensky
composer
Zamir Zaripov, Sergey Chekrizhov, , Sergey Chekrizhov
choreographer
Nickolay Reutov
ass. director
Natalia Trikhleb, Ulyana Timofeeva, Angelina Grigoryeva, Emil Yumadilov, Elza Shaynurova, Anna Turchaninova
Characters & Cast