|Walpurgis Night|


Opening night: November 27, 2021
Running time: 3 h 15 m, with one intermission
Ticket price range: 6004500 rub.
composer
Ulanbek Bayaliev, Ruslan Knushevitskiy
choreographer
Olga Kaplunova
ass. director
Alena Khovanskaya, Natalia Trikhleb, Irena Arkhangelskaya, Marina Proklova