People’s Artist of the USSR

Evgeniya Khanayeva

Archives