|The Seagull|


Opening night: December 17, 1898
Ticket price range: 0 rub.
director
Konstantin Stanislavsky, Vladimir Nemirovich-Danchenko
designer
Viktor Simov
Characters & Cast
Irina Arkadina
Olga Knipper-Chekhova
Konstantin Treplev
Vsevolod Meyerhold
Petr Sorin
Vassily Luzhsky
Nina Zarechnaya
Mariya Roksanova
Ilya Shamraev
Alexandr Artyom
Polina Andreevna
Evgeniya Raevskaya
Semen Medvedenko
Ioasaf Tikhomirov
Yakov
A. Andreev
Cook
A. Zagarov