|Chekhov's pages|


Opening night: May 18, 1977
Ticket price range: 0 rub.
director
Evgeny Radomislensky