Mikhail Shatrov

||


Opening night: December 19, 1981
Ticket price range: 0 rub.
director
Oleg Efremov, Roza Sirota, Sergey Desnickiy, Leonid Monastyrskiy, Nikolai Skorik, D. Mkrtchyan
designer
Nikita Tkachuk, Elena Afanasieva, Efim Udler, Nikolay Maksimov
choreographer
Ilya Rutberg
ass. director
Anatoly Smeliansky