Fyodor Dostoevsky

|Crime and Punishment|

Selected Scenes from the novel

Opening night: March 20, 2012
Running time: 3 h, with one intermission
Ticket price range: 6001500 rub.
Directed by
Leo Erenburg
Set Designer
Valery Polunovsky
Costume Designer
Vera Kuritsyna
Lighting Designer
Damir Ismagilov
Choreography
Yuri Vasilkov
Stage Manager
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Raskolnikov
Kirill Pletnyov, Victor Khorinyak
Marmeladov
Yury Lakhin
Svidrigailov
Evgeny Dyatlov
Pulkheria Alexandrovna
Natalia Kochetova
Philistine
Leonid Timtsunik