|Karmen.Studies.|

Choreographic miniature according tostory byP.Merimee

Opening night: February 20, 2008
Running time: 1 h
Ticket price range: 250250 rub.
Degree performance ofMHAT School students which obtained Grand-Prix ofXXVI International Student Festival VGIK 2006.
Assistant director
Natalya Nikolaeva
Characters & Cast
Xeniya Teplova, T. Lotova, Anastasiya Lebedeva, Anya Chipovskaya, Paulina Andreyeva, Igor Teplov, Vladimir Motashnev, Pavel Levkin, Ivan Litvinenko, Evgeny Plitkin, Aleksey Varushenko, Stanislav Belyaev, Igor Bulgakov, Alex Rahmanov, Anton Feoktistov