Franz Kafka

||


Opening night: October 17, 2015
Running time: 1 h 10 m
Ticket price range: 0 rub.
translator
Ekaterina Raykova-Mertz
director
Andreas Merts-Raykov, Ekaterina Raykova-Mertz
designer
Andreas Merts-Raykov, Elena Zykova,
ass. director
Lubov Zabolonskaya