Mihail Durnenkov

|The Fairy Tale about What WeCan and What WeCan't|

Based onthe prose byPetr Lutsik and Alexey Samoryadov

Opening night: June 11, 2013
Running time: 1 h 40 m
Ticket price range: 1000 rub.
Director
Marat Gatsalov
Stage designer
Kseniya Peretruhina
Costume designer
Lesha Lobanov
Stage manager
Olga Lipskaya
Characters & Cast
Oleg Grigorievich Makhmudov
Alexey Kravchenko
Marina Kalashnikova
Natalia Kudryashova
Kostya Nekrasov
Artem Bystrov
Yashka Pisetskiy
Alexander Molochnikov
Kozukhin
Fedor Lavrov