Mikhail Ugarov

|Oblomov|

Play according toIvan Goncharov

Opening night: April 9, 2003
Running time: 2 h 10 m, with one intermission
Ticket price range: 250 rub.
“Oblomov” isbasic Russian myth about the man who got into extraneous environment for him.
director
Alexander Galibin
set designer
Vladimir Maximov
costume designer
Svetlana Kalinina
lighting designer
Gleb Filshtinsky
choreography
Sergey Gritsay
music director
Ivan Blagodyor
Characters & Cast
Ilya Ilyich Oblomov
Alexey Agapov
Zakhar
Oblomov's servant
Vladimir Kashpur, Victor Kulukhin
Arkady
doctor
Sergey Shnirev
Andrey Ivanovich Shtolts
Oleg Mazurov
Olga Sergeevna Ilyinskaya
Darya Kalmykova, Svetlana Kolpakova
Agaphiya Matveevna Pshenitsina
Marina Brusnikina
Messenger
Grigory Rizhikov, Boris Korostelev