Michael Andreas Helmuth Ende

||


Opening night: June 14, 2013
Ticket price range: 0 rub.
translator
director
Georg Genoux
composer
Oleg Vasenin
ass. director
Natalia Koltsova
Characters & Cast
Sergey Medvedev, Aleksey Krasnyonkov, Victor Khorinyak, Nadezhda Borisova, Xeniya Teplova, Olga Voronina, , Dmitry Vlaskin, Ivan Ivashkin, Maksim Blinov, Rostislav Lavrentiev, Karina Zakaeva, Deni Zakaev, Aigerim Shanabaeva, Sori Kaba, Dick-Magamed Soltakhanov