||


Opening night: December 13, 1973
Ticket price range: 0 rub.
translator
Yury Ihenvald
director
Oleg Efremov, Anatoly Vasilyev
designer